top of page
İstatistiksel Analiz

 

Çalışmalarınızda öncelikle Excel veya SPSS ortamında bulunan veri setiniz incelenerek analize uygun hale getirilmektedir. Tanımlayıcı istatistikler ve hipotezlerinize uygun istatistiksel testler yapılmaktadır. Yapılan istatistikler tablo, grafik, sonuçların yorumları ve analizlerde kullanılan istatistiksel yöntemler ile birlikte size ulaştırılır. Çalışmalarınızda gereksinim duyduğunuz istatistik desteğine ilişkin aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz:

Sayısal Değişkenler İçin Fark Testleri
 
 • Tek Örneklem t testi

 • Bağımsız iki örneklem t testi

 • Bağımlı iki örneklem t testi

 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)

 • Çift yönlü varyans analizi

 • Tekrarlı ölçümler varyans analizi

 • Mann-Whitney U Testi

 • Wilcoxon Eş Testi

 • Kruskal Wallis Testi

 • Friedman Testi

 • ANCOVA

Kategorik Değişkenler İçin İlişki Testleri
 
 • Ki-kare Testi

 • Fisher’ın Kesin Testi

 • Mc Nemar Testi

 • Kappa İstatistiği

 • Odds Oranı (%95 CI)

 

Sayısal Değişkenler İçin İlişki ve Uyum Testleri

 

 • Pearson Korelasyon Testi

 • Bland Altman Analizi

 • Kendall ve Spearman Testleri

Çok Değişkenli Analizler

 

 • Lineer Regresyon

 • Logistic Regresyon

 • Probit Regresyon

 • Nonlineer Regresyon

 • Loglinear Regresyon

 • Faktör Analizi

 • Temel Bileşen Analizi

 

Diğer

 

 • Tanı testleri için performans (Duyarlılık, seçicilik, pozitif-negatif prediktif değerler ve olabilirlik oranları)

 • ROC Analizi

 • Sağkalım Analizi (Kaplan Meier, Yaşam tabloları, Cox Regresyon)

 • Güvenilirlik ve Geçerlilik çalışmaları

ARAŞTIRMA TASARLANIRKEN YAPILAN HATALAR
 1. Verilerin Seçiminde yapılan hatalar (Değişkenlerin belirlenmesi)
 2. Değişkenlerin yanlış Olarak Sınıflandırması
 3. Yeter Sayıda Denek Kullanmama (Örneklem Sayısı)
 4. Bulguların uygun İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirileceğini planlamadan Araştırmaya Başlamak
 5. Çalışmada var ise Kontrol ve Deney Gruplarını Eşleştirmeme
 6. Konuya Uygun Ölçüm araçlarını kullanmamak
ARAŞTIRMA AŞAMASINDA YAPILAN HATALAR
 1. Veri toplarken veya Ölçümler Yapılırken Yan Tutma (subjektif ölçüm)
 2. Araştırmayı Standart Koşullar dışında Yürütememe
 3. Gelişi güzel Yedek Denek veya katılımcı eklemek
 4. Alınan Yanıtları Eksik veya Yanlış Kaydetme (Veri girişi)
DEĞERLENDİRME ve YORUM AŞAMASINDA YAPILAN HATALAR
 1. Değişkenler Arası İlişkileri İnceleme ve Yorumlamada yapılan hatalar
 2. Karşılaştırılamayacak Durumları Karşılaştırma
 3. Yanlış test seçimi
 4. Çalışmada var ise Ölçeklerin değerlendirilmesinde yapılan yanlışlar
bottom of page